កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី ជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី បានបើកដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធន់ Cambodia Australia Partnership…