កម្ពុជា-ជប៉ុន បន្តពិភាក្សាអំពីការពង្រឹង និងស៊ីជម្រៅនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

កម្ពុជា-ជប៉ុន បន្តពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងស៊ីជម្រៅនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរ