សិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាក្នុងស្រុកមួយផ្ដល់ឱកាសការងារ ជំនាញ និងប្រាក់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា រាប់រយនាក់

សិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាក្នុងស្រុកមួយបានផ្ដល់ឱកាសការងារ ជំនាញ និងប្រាក់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយនាក់