សហគ្រិនស្តី្រក្នុងភូមិក្រីក្រមួយនៅប្រទេសចិនកែប្រែវាសនាកន្លែងកំណើតក្លាយជាភូមិគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រីស្ទើរសូន្យត្រឹមពេល៣ឆ្នាំ

ភូមិ Waipula ដែលទីកន្លែងប្រមូលផ្តុំនៃជនជាតិដើមចិន Yi នៅក្នុងខេត្ត Yunnan និងជាទីកន្លែងដែលមានអត្រាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតកាលពី៥ឆ្នាំមុន