មុខរបរផលិតសំបកណែមដែលជាអត្តសញ្ញាណអ្នកភូមិមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បានរារាំងអ្នកស្រុកមិនឱ្យធ្វើចំណាកស្រុក

បាត់ដំបង ៖ ភូមិដូនទាវ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពាមឯក ខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភូមិមួយល្បីល្បាញខាងផលិតសំបកណែមដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើណែមស្រស់…