ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ នឹងពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៅឆ្នាំ២០២៤នេះ

ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ នឹងបង្កើនសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្គូរផ្គងរវាងក្រុមអ្នកផលិត និងអ្នកទិញ ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននៅឆ្នាំ២០២៤។

ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ សម្រេចផ្លែផ្កាបានជាង ៦០០ក្រុមផលិតក្នុងឆ្នាំ២០២៣

កាលពីឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ សម្រេចបាន និងទទួលជាផ្លូវការចំនួន ៦០២ ក្រុមផលិតស្ថិតក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។

ការទិញផលិតផលខ្មែរក្នុងស្រុកជាវិធីសាស្ត្រឈ្នះៗទាំងអស់គ្នា

ការជួយទិញផលិតផលក្នុងស្រុក ជាការចូលរួមចំណែកគាំទ្រក៏ដូចជាលើកម្ពស់ជីវភាពដល់ក្រុមអ្នកផលិត កសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់។

ការចូលរួមពិព័រណ៍ភូមិមួយផលិតផលមួយ ជាការរួមចំណែកគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក

ការតាំងពិព័ណ៌ផលិតផលខ្មែរ ជាវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត និងអ្នកទិញ នឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។

ចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ កំពុងដំណើរការមានផ្លែផ្កាដល់ខេត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំ៖ វេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត និងអ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផលក្នុងស្រុក ក្រោមគម្រោងការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់ អ្នកផលិតក្នុងស្រុក និង