ក្រសួងដែនដី បោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជាឯកសារដែលមានការឯកភាពមួយ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជា​ប្រយោជន៍​ពហុវិស័យ រួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម