សមាគមហិរញ្ញវត្ថុ ៣ ប្រាប់ឱ្យប្រជាជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុន PAYEER ទាក់ទងនឹងការជួញដូរលើរូបិយវត្ថុគ្រីបតូ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣ បានបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយថា ក្រុមហ៊ុន PAYEER សហការជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងការទូទាត់…