ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជិតមកដល់ហើយ! អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យមានការរៀបចំផែនការថវិកាច្បាស់លាស់ ដើម្បីចៀសវាងចំណាយលើសខ្ទង់

ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺពិធីបុណ្យជាតិធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរវាង រៀងរាល់ខែកញ្ញា ឬខែតុលា ដែលថ្ងៃបុណ្យធំមានរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ខណៈក្នុងឆ្នាំនេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នឹងប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យធំពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣