វិស័យទេសចរណ៍រកចំណូលបានជាង ៣ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៣

ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាអាចរកចំណូលពីទេសចរអន្តរជាតិបានចំនួន ៣,០៨៣លានដុល្លារអាម៉េរិក កើនឡើង១១៧,៩ភាគរយ។