៤ខែ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជារកចំណូលពីការលក់សំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ និងប្រាសាទកោះកេរបានជាង១៩លានដុល្លារ

៤ខែ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជារកចំណូលពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានជាង១៩លានដុល្លារអាម៉េរិក កើនឡើង ៤១,៩៥ % ធៀបនឹងរយៈពេល៤ខែ ឆ្នាំ ២០២៣ ។