ក្រូចពោធិ៍សាត់តំបន់ភ្នំក្រវាញ កំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

ពោធិ៍សាត់៖ ជាដំណាំប្រចាំតំបន់មួយប្រភេទ ក្រូចពោធិ៍សាត់តំបន់ភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ កំពុងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសមិនថាអតិថិជនកម្ម៉ង់តាមអនឡាញ…