ប្រជាសហគមន៍តំបន់ខ្នងផ្សារប្រឹងប្រែងថែរក្សាបរិស្ថាន និងទេសចរណ៍ ដែលជាឆ្នាំងបាយដ៏សំខាន់របស់ពួកគេ

កំពង់ស្ពឺ ៖ តំបន់ខ្នងផ្សារបច្ចុប្បន្នបានក្លាយខ្លួនទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិមួយដ៏ទាក់ទាញក្នុងចំណោមតំបន់ដទៃទៀត និងបានជួយកែប្រែជីវភាពប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះឱ្យមានភាពល្អប្រសើរ…