ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ៖ រឿងសំរាមមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកទេ វាត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

យុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួម​​លើកកម្ពស់បរិស្ថាន ស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមទប់ស្កាត់សំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ