កម្មវិធីរេដបូកសំកុស (REDD+) ជួយលើកកម្ពស់ការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋសហគមន៍

ការចិញ្ចឹមមាន់ និងកង្កែប គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយក្នុងការបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីកម្មវិធីគាំទ្រដោយគម្រោង…