ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ ទ្រអ៊ូ ទ្រសោ ពិបាកធ្វើ ប៉ុន្តែអាចលក់បានរាប់រយដុល្លារ

កំពត ៖ ឧបរកណ៍ភ្លេងខ្មែរ ដូចជា ស្គរដៃ ខឹម ទ្រអ៊ូ ទ្រឆា និងទ្រសោ ជាដើម សុទ្ធតែតម្រូវឱ្យចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការច្នៃ និងផលិតឡើង ដោយសារតែឧបករណ៍…