អ្នកមគ្គទេសក៍ចេះរុស្ស៊ីនៅសល់តិចតួច ខណៈកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហការ

អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នធនធានរបស់មគ្គទេសក៍ទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលមានជំនាញ និងចំណេះដឹងភាសារុស្ស៊ីមានកម្រិតតិចតួចបំផុត