ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ​មាន​ផែនការ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឯកជន​កម្ពុជា ជំរុញ​ការលក់​ផលិតផល​កម្ពុជា​ទៅ​ទីផ្សារ​ចិន

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថា គោលបំណងនៃការដាក់ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្ម ធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការ…

ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៅមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចឆ្អែតនៅឡើយនោះទេ

ក្រុងព្រះសីហនុដែលកំពុងកែប្រែមុខមាត់ក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាន់សម័យជាមួយវត្តមានសំណង់ខ្ពស់ៗរាប់រយគម្រោង រួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ…