គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៤

គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០២៤ ហើយក្រោយគម្រោងនេះបានបញ្ចប់ កម្ពុជានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើន