ជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជិត៨ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ជួយដល់ជនពិការបាល់បោះរទេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

ក្រោមគ្រោងការណ៍ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចវប្បធម៌ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជិត៨ម៉ឺនដុល្លារជួយជនពិការបាល់បោះរទេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបង