មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី «ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ និងអាករ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម»

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលបំណងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង បង្កើនសមត្ថភាព និងជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់…