អាជីវកម្មស្រាផាសិនមណ្ឌលគិរីថ្មី ឆ្ងាញ់ ប្លែក និងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍

ផាសិន ជារុក្ខជាតិវល្លិ៍មួយប្រភេទដែលផ្លែរបស់វាមានរសជាតិជូរ និងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាព ព្រោះមានផ្ទុកសារធាតុសំខាន់ៗ និងសម្បូរវីតាមីន