វិបត្តិ២ឆ្នាំប្រែជាឱកាសជួយឲ្យអ្នកបង្កើតមតិកាជនជាតិឥណ្ឌា២នាក់ក្លាយជាសេដ្ឋី

ឥណ្ឌា ៖ អស់រយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិបតិ្តកូវីដបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌាច្រើនលាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសយុវជនវ័យក្មេង ហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរៀនសូត្រតាមយូធូបពីរបៀបរកលុយ និងគ្រប់គ្រងលុយមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។