ខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ធំ ប្រើប្រាស់ឥណទានជាមធ្យមច្រើនជាងគេ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខេត្ត រាជធានីចំនួន ៣ ដែលប្រើប្រាស់ឥណទានជាមធ្យមច្រើនជាងគេធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនមានវ័យចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ គឺខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ធំ