បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

រិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុគឺពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយ ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួននៅតែបន្តរារាំងដល់ការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ