ពន្ធដារ​ ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទបានជាង ​១០០ ​លាន​ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការរកចំណូលបានជាង ១០០ លានដុល្លារអាមេរិកពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ…