មន្ត្រីកសិកម្មលើកទឹកចិត្តឱ្យកសិករដាំស្វាយចន្ទី ចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មទទួលបានផលចំណេញ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ដើម្បីជួយប្រជាកសិករ ទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេស ការផ្ដល់ឥណទានតាមករណីចាំបាច់