មន្ត្រីកសិកម្ម ជំរុញ និងវាយតម្លៃលើការកសាងប្រព័ន្ធ​សហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីលក់បានតម្លៃខ្ពស់​នៅលើទីផ្សារ

គោលនយោបាយអាទិភាពរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងវិស័យកសិ​កម្ម បានគូសបញ្ជាក់ពីការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដែលមានធនធានមនុស្សល្អ