អ្នកជំនាញ ៖ ចៀសវាងការយល់ខុសចំពោះមន្ត្រីឥណទាន អតិថិជនគួរដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី

មន្ត្រីឥណទាន ឬ CO ត្រូវបានប្រជាជនភាគច្រើនមើលឃើញមួយជ្រុងថា ជាតួនាទីដែលមិនល្អ ជាអ្នកដែលបំពេញតួនាទីមិនត្រឹមត្រូវជាដើម។ ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនបែបនេះក៏ដោយ សារតែរូបភាពមិនល្អមួយចំនួនតូចរបស់មន្ត្រីឥណទាន ត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម…

តួនាទីមន្ត្រីឥណទានចំពោះការសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យធនាគារ

មន្ត្រីឥណទាន ឬដែលប្រជាជនភាគច្រើនស្គាល់ថា CO ជាបុគ្គលដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ សំខាន់ព្រោះ មន្ត្រីឥណទានជាអ្នករកអតិថិជនជូនស្ថាប័ន ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក៏ជាអ្នកដោះស្រាយនូវបញ្ហានានាជាមួយអតិថិជនផងដែរ…

សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ព្រួយបារម្ភការកើនឡើង​កម្ចីក្រៅផ្លូវការ​បន្ទាប់ពីមានការ​ផលិតរឿងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​មន្ត្រី​ឥណទាន​

ភ្នំពេញ ៖ យើងសង្កេតឃើញថា ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ មានក្រុមអ្នកផលិតមាតិការសង្គមមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបានផលិតនិងបង្ហោះរឿងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ…