អ្នកជំនាញកសិកម្ម ៖ មន្ទីរជំនាញនៅតាមខេត្ត សុទ្ធតែអាចជួយជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកបាន

អ្នកជំនាញកសិកម្ម បានលើកឡើងនូវលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់មន្ទីរនៅតាមខេត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងគាំទ្រប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងស្រុក ដើម្បីរកទីផ្សារគោល…