ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមកទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសលើកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពទូទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអរៀនដា

ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមកទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសលើកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពទូទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអរៀនដា នាថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០២៣ នេះ គឺជាថ្ងៃទី១នៃការផ្តល់ជូនពិសេស…