ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាការងារបៃតង ឬ Green Jobs

ផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់ Unioncamere បានប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ ២០២៦ និន្នាការឆ្ពោះទៅរកការអភិរក្សថាមពល និងនិរន្តរភាពបរិស្ថាននឹងត្រូវការការងារថ្មីចន្លោះពី ២,៤ ទៅ ២,៦ លានការងារ