អគារទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃតម្លៃ ៦០ លានដុល្លារ នឹងដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា

អគារទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃតម្លៃ ៦០ លានដុល្លារ នឹងដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះហើយ