ចិន បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីលើការបង្កើត និងបង្ហោះព្រះច័ន្ទសិប្បនិម្មិតនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ

បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមិនធ្លាប់មានប្រទេសមហាអំណាចណាមួយអនុវត្តនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសចិន បាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍរួចជាស្រេច…

ចិនឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារ IoT ដែលមានទំហំជាង ៣០០ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ

ប្រទេសមហាអំណាចចិន កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿននៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ថ្មីសន្លាងមួយនៃទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យា ដែលនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ខាងមុខនេះ នឹងពង្រីកទំហំឲ្យបាន ៣០០ពាន់លានដុល្លារ