ឥណ្ឌា វ៉ាដាច់ ចិន ក្លាយជាប្រទេសមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុត និងជាឳកាសបង្កើនសេដ្ឋកិច្ច និងឥទ្ធិពល

ឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបំផុតទី៥របស់ពិភពលោក និងជាប្រទេសមានកម្លាំងបញ្ជាទិញឬ PPP លេខ៣របស់ពិភពលោក