ឥណ្ឌូនេស៊ី – វៀតណាម បង្ហាញមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល២ទសវត្សរ៍ទៀត

វៀតណាម – ឥណ្ឌូនេស៊ី បានដាក់ផែនការបង្ហាញពីមហិច្ឆតាក្នុងការចាកចេញពីឈ្មោះជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (Developing Countries) ទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍ (Developed Countries) ត្រឹម