«លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមសម្រាប់កំណើនរួមគ្នា» ជាប្រធានមួយនៅក្នុងមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ (AYE Carnival) សម្រាប់ថ្ងៃទី១ នៅថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ “លទ្ធភាពទទួល…

មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ (AYE CARNIVAL ) ត្រូវបានចាប់ដំណើរការតាមកាលកំណត់

ភ្នំពេញ ៖ មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ក្រោមប្រធានបទ “រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទាំងអស់គ្នា (RISE STRONGER TOGETHER)” នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២…

មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ នឹងជួយឱ្យធុរកិច្ចជន និងសហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើន

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ (AYE Carnival) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិឡើងចំនួន២ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១២-១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)”…

មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងកំពូលអ្នកជំនួញ​ធំៗនៅ​ក្នុងតំបន់

ភ្នំពេញ ៖ មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ (AYE Carnival) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចំនួន២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១២ និងទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលមហោស្រពកោះ…