«ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសពីតំបន់អាស៊ាន» ជាប្រធានបទយកមកពិភាក្សានៅក្នុងមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ទី៣ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសហគ្រិន វ័យក្មេងអាស៊ានទី៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បានផ្ដោតសំខាន់…