ការនាំចេញអង្ករប្រចាំឆ្នាំកម្ពុជាមានការថយចុះបន្តិចធៀបនឹងឆ្នាំមុន

គិតចាប់ពីខែមករា រហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ បរិមាណនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាមានចំនួន ៦១៧ ០៦៩តោន ថយចុះចំនួន ៧៣ ៧៦០តោន ធៀបទៅនឹង