រយៈពេល៥ឆ្នាំ ខេត្តព្រះសីហនុរីកចម្រើនខ្លាំង ខណៈគម្រោងវិនិយោគទូទាំងខេត្តមានចំនួន ១ ១៨៦គម្រោង

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខេត្តព្រះសីហនុមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសគឺការរីកដុះដាលនៃវិស័យសំណង់…