ក្រសួងការងារ ៖ វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម នឹងមានតម្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់

តាមការព្យាករ ចន្លោះឆ្នាំ២០២៤-២០២៦​ខាងមុខ កម្ពុជាអាចនឹងបង្កើតការងារបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ២៣,៥ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ