សត្វចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារពូជមកពីបរទេស ២ប្រភេទដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តចិញ្ចឹម ហើយអាចលក់បានថ្លៃ

នៅក្នុងចំណោមពពួកសត្វចិញ្ចឹមសម្រាប់ធ្វើជាអាហារដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិតត្តចិញ្ចឹម ងាយស្រួលថែទាំ និងទទួលបានតម្លៃថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន២ប្រភេទ….