អាជីវកម្ម​ចុះបញ្ជី​តាមរយៈ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ ​​មាន​ទំហំ​វិនិយោគ​ ​១​០​,​២២​ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ នៃ​អាជីវកម្មសរុបចំនួន៣​៥​,​៨​២​៩

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ អាជីវកម្ម​ចុះបញ្ជី​តាមរយៈ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ ​​មាន​ទំហំ​វិនិយោគ​ ​១​០​,​២២​ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ នៃ​អាជីវកម្មសរុបចំនួន៣​៥​,​៨​២​៩