រយៈពេល៦ខែ មានរោងចក្រ សហគ្រាសបើកថ្មី ៣ ៣១៣ ក្នុងនោះវិស័យកាត់ដេរមាន ១៦៤រោងចក្រ

សម្តេចធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងឱ្យដឹងថា រយៈ៦ខែរោងចក្រសហគ្រាសបើកថ្មីមានចំនួន ៣៣១៣ និងបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋចំនួន ៧៧ ២០៩នាក់