រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ជំរុញវិទ្យាស្ថាន CARDI ឱ្យស្រាវជ្រាវលើដំណាំសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ទីផ្សារ

CARDI គឺមានវិសាលភាពធំណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ផ្តល់ ផលចំណេញដល់កសិករ និងផ្តល់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិ