រាជរដ្ឋាភិបាលមានសុទិដ្ឋិនិយម «ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា» មានការវិវត្តល្អ

“ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា ” នឹងមានការវិវត្តល្អ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដែលបានកំណត់ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែង ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលដ៏រស់រវើក