ទុនបម្រុងជាមាសរបស់រុស្ស៊ី ឈរត្រឹមលំដាប់ទី៥ មានជិត ២ ៣០០តោន ខណៈប្រទេសកំពូលតារាងមានជាង៨ពាន់តោន

នៅពេលនិយាយពីទុនបម្រុងនៃបណ្តាប្រទេសនីមួយៗគឺសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរក្សាទុក និងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ ទុនបម្រុងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កិច្ច…