ពលរដ្ឋប្រើសេវារថយន្តក្រុងរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃ ជាការរួមចំណែកជំរុញនូវចរន្តសកមុ្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាលារាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរថយន្តក្រុងចំនួន៤០០គ្រឿង សម្រាប់…