វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង្កើតផលិតផលឥណទានសម្បូរបែបសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាព ដោយបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ