គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ឥណទានសិក្សាសម្រាប់និសិ្សតវិទ្យាស្ថានកសិកម្មព្រែកលៀប

គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមជួយគាំទ្រដល់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងជាការជួយបង្កើនធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាបន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្តម

សមាគមធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ជាចំណែកមួយចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនាពេលបច្ចុប្បន្ន សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមី​ក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាន…